Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Avari, Samova ríša a Nitrianske kniežatstvo

22. ledna 2007 v 17:52 | lilac0 |  Historické pojmy
Územie dnešného Slovenska bolo osídlené už pred príchodom Slovanov prevažne germánskymi kmeňmi. V 5. st. územie Slovenska zaznamenalo výraznejší pohyb obyvateľstva. V priebehu prvej polovice 5. st. sa najmä západná a južná časť nášho územia stala súčasťou ostrogótskeho panstva a nadväzne Hunskej ríše. V súvekom obyvateľstve prevládala multietnickosť a popri kvádskych Svéboch tu krátko žili aj Skirovia a Góti. Koncom 5. st. sa prechodne usadili na území Záhoria a južnej Moravy Herulovia. Územie východného Slovenska sa stalo v tomto období okrajovým územím novovzniknutej ríše Gepidov. Na konci 5. st. sa objavili Longobardi s dotykom juhozápadného Slovenska. Po odchode Longobardov a iných kmeňov z oblastí na strednom Dunaji sa postupne vytrácalo germánske osídlenie a v istej symbióze ho prevrstvovalo slovanské obyvateľstvo. Nastal čas rozsiahlejšieho dosídľovania regiónu predovšetkým slovanským etnikom.
Avari:
Avari sa stali dočasnými spojencami Longobardov, s ktorými zničili ríšu Gepidov v Potisí a od roku 568 s kaganom Bajanom ovládli rozľahlý priestor na strednom Dunaji. Začali vytvárať Avarský kaganát a podmanili si panónskych Slovanov. V tomto období dosiahli v strednej Európe istý vrchol svojej moci. Ich bývali spojenci Longobardi z obavy pred ich výbojnosťou roku 568 dobrovoľne opustili svoje osady v Zadunajsku a odišli do severnej a strednej Itálie. Ovládli Pádsku nížinu, v ktorej vytvorili svoje panstvo . Moc Avarov vzrástla najmä po roku 582, keď z byzantskej moci získali staré rímske centrum Sirmium. Slovania spolu s Longobardmi a Avarmi roku 602 plienili byzantskú Istriu a o rok neskôr panónski Slovania pomáhali longobardskému kráľovi Agilufovi pri dobytí Cremony. O mnohých vojenských aktivitách a povinnostiach Slovanov pre avarského kagana sa podrobnejšie dozvedáme z diel franského kronikára Fredegara. Avari využívali Slovanov ako vojenskú silu a nazývali ich belfuci, pretože sa stavali do dvojitých šíkov.
Nápor Avarov v rokoch 568-670 spočiatku predstavoval len okrajové dotyky s územím severne od Dunaja a v podstate neznamenal jeho trvalejšie vojenské obsadenie. Slovania a Avari však boli odsúdení v tomto prostredí na spoluprácu a tak si dlhým spolužitím vypestovali pomerne vysoký stupeň vzájomného, prevažne nenásilného ovplyvňovania. Avari, pôvodne kočovníci, žili v jutrách - nemali trvalé osady a putovali so svojimi stádami po krajine. Stavali hrinky- kruhové opevnenia. Ich hlavným objektom záujmu bola bohatá Byzancia a Franská ríša. Ojedinelé výpady na sever od Dunaja boli zacielené len na zisk, vojenskú korisť a zabezpečenie kontroly pri pravidelnom vyberaní tribútov od Slovanov.
V prvej polovici 7. st. sa však v prostredí Karpatskej kotliny odohrala dôležitá historická udalosť. Slovania sa v tomto čase začali búriť proti Avarom. Avari každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať. Na lôžko si brávali ich manželky a dcéry. Keď našich predkov prešla trpezlivosť, začali kuť plány, ako poraziť Avarov, ako im neplatiť poplatky, ako ich pokoriť. Rozhodli sa zaútočiť. V tomto čase na inom mieste v oblasti stredného Dunaja sa objavila kupecká karavána, ktorá napriek zákazu obchodovala so zbraňami. Podľa kronikára Fredegara ju viedol franský kupec z kraja senonského menom Samo. Pomohol Slovanom pri úspešnom povstaní, najmä ponukou vojenských služieb. Slovania si ho roku 623 zvolil za svojho kráľa a v niekoľkých bitkách v rokoch 623-624 pod jeho velením porazili Avarov a vymanili sa a spod ich nadvlády. Samovu ríšu nemôžeme posudzovať ako štát. Bol to voľný kmeňový zväz založený na základe dobrovoľnosti zo značne nezávislých kmeňových území.
Franský kráľ Dagobert spočiatku uvítal, že východnú hranicu jeho ríše chráni pred výbojnými Avarmi slovanské spoločenstvo panovníka Sama. Okolo roku 631 sa však vzťahy zhoršili. V Samovej ríši vo veľkom počte zavraždili a o majetok olúpili franských kupcov. To bol začiatok roztržky medzi Dagobertom a Samom. Dagobert poslal svojho vyslanca Sychária k Samovi s prosbou, aby za kupcov, ktorých jeho ľudia usmrtili, a za tovar, ktorý si neprávom prisvojili, dal náhradu. Samo nechcel Sychária ani len vidieť. Preto sa Sychárius preobliekol do slovanského odevu a predstúpil so svojimi ľuďmi pred Samov zrak. Všetko, čo mu Dagobert prikázal, oznámil Samovi . Ten však odmietol škodu nahradiť a Sychária po roztržke vyhnal. V roku 631 rozzúrený Dagobert vyslal proti Samovi a Slovanom tri armády. Samova ríša úspešne odrážala expanzívne snahy Frankov. Rozhodujúca bitka sa odohrala pod hradiskom Vogatisburg, kde bolo ústredné vojsko Slovanov, ktoré po trojdňovej bitke vojská Frankov dobyli. V tomto boji našiel Samo podporu v lužicko-srbskom kniežati Dervanovi, ktorý mu so svojim vojskom pomáhal, čo svedčí o slovanskej vzájomnosti kmeňov. Samova ríša bola obranným kmeňovým zväzom v časoch, keď Slovania pociťovali najväčšie ohrozenie od Avarov a neskôr aj od Frankov. Rozloha, vnútorné spory a smrť autoritatívneho vodcu, panovníka Sama sa stali príčinou jej rozpadu roku 658. slovania sa opäť dostali pod nadvládu avarskej elity, no ich vzťah už nebol vazalský.
Nitrianske kniežatstvo:
Územie nad Dunajom hospodársky prosperovalo a v tomto prostredí sa formovalo staré Nitriansko, kde Slovania už v niekoľkých generáciách predstavovali najpočetnejšiu etnickú zložku obyvateľstva. Dôkazom týchto spoločenských a hospodárskych zmien bolo dotvárane vojensko-správno-výrobných centier - hradísk. Okrem už spomínanej Nitry k nim patrili Majcichov, Pobedim, Vyšný Kubín, Spišské Tomášovce a Brekov.
Porážkou Avarov sa vytvoril najväčší franský štát v stredoveku. Úpadok moci Avarov pred rokom 795, využili slovanské kmene vo formujúcich sa kniežatstvách naddunajských Slovanov. Za pomoci Frankov sa zbavili avarskej mocenskej elity. Avari, bez politickej elity, boli postupne z veľkej časti pohltení silnejším franským a slovanským spoločenstvom. V regióne dnešnej Nitry sa upevňovala vláda domácej slovanskej dynastie, ktorá stála aj pri zakladaní vlastného štátneho útvaru. Jej moc sa opierala o sústavu nových hradísk a vojenské družiny.
V Nitrianskom kniežatstve nevládol kráľ, ale niektorý zo staršinov, ktorý vynikal statočnosťou, bystrosťou a odvahou nad ostatnými. Staršin alebo vladyka (podľa západného zvyku knieža) bol vodcom domácich kmeňov. Rozhodoval o všetkom. Ako najvýznamnejší z rodu sídlil na rozsiahlom dvorci spolu so svojou družinou a služobníctvom. Najvýznamnejším kniežaťom v Nitre bol Pribina(koniec 8. st.-861). Na Pribinovom dvore bol zaužívaný ceremoniál podľa byzantských a franských zvykov. Nitrianskym kniežatstvom prechádzala známa staroveká Jantárová cesta, Soľná cesta aj ďalšie. Strategicky výhodná poloha Nitry lákala kupcov až z Orientu (podľa archeologických nálezov). Nečudo, že v Nitre vznikla kupecká kolónia, v ktorej pôsobili prevažne franskí kupci. No nechýbali ani kupci zo severu, ktorí ponúkali vlnené prikrývky, severské topánky, vydrie kožušiny atď. Nitrianci vedeli vynikajúco bojovať len vtedy, keď boli napadnutí. Obliekali sa do kožušín. Zdržiavali sa pri rodinnom kozube Bola to patriarchálna rodina. Rody sa stretávali pri obradoch a slávnostiach. Slovieni uctievali veľa bohýň a bohov. O Pribinovi vieme, že odmietol prijať kresťanstvo od susedných Frankov, hoci ho prehovárali a sľubovali mu, že ak prijme kresťanstvo, bude to pre neho a kniežatstvo pokrok. Pramene uvádzajú, že Pribina si vzal za manželku franskú kňažnú- kresťanku, príbuznú salzburského biskupa Adalráma. V roku 828 dal Pribina postaviť prvý kresťanský kostolík, ktorý vysvätil Adalrám, no sám bol pohan. Misijná činnosť sa opierala o kresťanský kostol v Nitrianskom kniežatstve - veľkofarskú cirkevnú inštitúciu a jej predstavený bol organizátorom aktivít po celom kniežatstve. Kresťanstvo šírili franskí kňazi.
V tom istom období sa začína formovať kniežatstvo Morava, kde vládol Mojmír I. Pribina aj Mojmír I. mali početnú vojenskú družinu, ktorá sa vytvárala desaťročia predtým. Sila a túžba po koristi viedla k expanzívnym cieľom a tak sa obe susedné kniežatstvá ocitli pred vzájomným vojenským stretom. Jeden z rozhodujúcich, dobre pripravených a prekvapivých útokov sa najpravdepodobnejšie odohral pri Váhu a zrejme s ním súvisel aj zánik nižného hradiska Pobedim. V nových pomeroch jeho funkciu postupne prebralo nové veľkomoravské centrum - veľmožský dvorec Ducové. Porážkou sa skončila zvrchovanosť Nitrianskeho kniežatstva, knieža Pribina s rodinou a s časťou vojenskej družiny jeho územie opustil. Mojmír I. nechcel likvidovať obsadený vyspelý a dobre organizovaný politický útvar a tak sa začal proces zjednocovania Moravy a Nitrianska. Nitriansko začalo plniť úlohu údelného kniežatstva.
Pribina so svojou družinou sa uchýlil k správcovi Východnej marky Ratbodovi. V rokoch 840-846 dostal Pribina od východofranského kráľa Ľudovíta Nemca do léna územie pri Blatenskom jazere. Od roku 847 sa toto léno spomína už ako vlastné Pribinovo kniežatstvo. Centrom kniežatstva bol Blatnohrad. Tu začal zhromažďovať početné obyvateľstvo. Staval a dal postaviť nové kostoly v Dudleipine, Ussitine, Betovii,... Boli to nielen kostoly, ale aj strategické centrá, hospodárske, kultúrne, vojenské a iné stavby. Pribina zahynul v boji začiatkom roku 861. Správu kniežatstva po Pribinovi prevzal jeho syn Koceľ.
Referát poskytol: liac0
 

20 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Ktoré obdobie Vás viac zaujíma?

Pravek 15.1% (485)
Starovek 20.4% (654)
Stredovek 30.3% (974)
Novovek 34.2% (1099)

Komentáře

1 krupy6555 krupy6555 | 22. ledna 2007 v 22:29 | Reagovat

what is lilac0??

2 Th()mas Th()mas | Web | 23. ledna 2007 v 7:48 | Reagovat

lilac0 nam prispel referatom a dali sme mu pod referat jeho meno.

3 natala:) natala:) | 25. března 2007 v 19:10 | Reagovat

hluuuuuuupostttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!ako tu zistim to hlane o avaroch na pisomku??som zufala:(

4 natala:) natala:) | 25. března 2007 v 19:12 | Reagovat

prosim pomoc!!!uz ma nebavi to hladat po internete toto je ta naj stranka len ja kim to precitam tak zaspim...viete ide o to....fnuka

5 natala:) natala:) | 25. března 2007 v 19:13 | Reagovat

keby sa niekto aspon ozval:((((((((((((

6 Th()mas Th()mas | Web | 25. března 2007 v 21:04 | Reagovat

Natala, všetko čo potrebuješ by malo byť tu, ak budem mať viac času, niečo napíšem presnejšie o avaroch, ale teraz to nejde, ak ti toto nestači tak skus pozrieť inde, zatial ahoj.

7 nina nina | 16. dubna 2007 v 11:12 | Reagovat

bok

8 filip filip | 31. října 2007 v 17:55 | Reagovat

husty

9 gsh gsh | 2. prosince 2007 v 16:27 | Reagovat

naco sem pisete take dlehe blbosti naco je taki dlhi referat

10 bibi bibi | 2. prosince 2007 v 16:28 | Reagovat

naco sem posete hm take somarini

11 bibi bibi | 2. prosince 2007 v 16:28 | Reagovat

naco sem posete hm take somarini

12 bibi bibi | 2. prosince 2007 v 16:28 | Reagovat

naco sem posete hm take somarini

13 nezname nezname | 21. ledna 2008 v 16:07 | Reagovat

take hluposti!!!!!!!!!! ale pekne meno SAMO

14 miso miso | 3. června 2008 v 10:30 | Reagovat

tema okolo samovej rise je velmi zaujimava ale doposial je o nej malo informaci . gde najdem viac?

15 cino cino | 4. června 2008 v 22:26 | Reagovat

JE to supeeerrrr!!!Bavi ma too!!

16 ivoncek ivoncek | 8. června 2008 v 16:02 | Reagovat

super a velmi mi to pomohlotak dikk

17 daila daila | E-mail | 20. listopadu 2008 v 15:56 | Reagovat

Mne sa to tiež zdalo dosť zaujímavé a poučné, veľa vecí som sa dozvedela nových, trošku som si urobila v dejinách "poriadok". A to čo boli somariny (hlavne názvy tých rôznych kmeňov), to som si jednoducho nevšímala... Takže každý môže mať z hociktorého textu dobrý aj zlý pocit...

18 Lucy Lucy | 7. prosince 2008 v 17:17 | Reagovat

Diky, dobre napisane

19 pussycat pussycat | 24. dubna 2009 v 16:17 | Reagovat

perfekto fakt diki poholo mi to zlepšiť známku o stupeň_:)

20 Ladislav Ladislav | 14. ledna 2010 v 10:08 | Reagovat

[9]: ty si kokot...

21 Ladislav Ladislav | 14. ledna 2010 v 10:09 | Reagovat

bibi je v mladosti zneuzivany jebko inak dobry clanok

22 debil debil | 16. září 2010 v 10:56 | Reagovat

debil

23 janko hrasko janko hrasko | 24. října 2010 v 15:58 | Reagovat
24 kuler1 kuler1 | 26. ledna 2011 v 19:53 | Reagovat

od 2007 nedokoncne ?!?

25 loko loko | 21. září 2011 v 8:25 | Reagovat

kde mam najst slovania a avari

26 Aznoh Aznoh | E-mail | Web | 1. října 2011 v 19:18 | Reagovat

Usmívej se,zítra bude hůř…:-) Dobrej článek...

27 SUPER SUPER | E-mail | 13. listopadu 2011 v 18:22 | Reagovat

AHOOOJ DAKUJEM:) velmi mi to pomohlo naucil som sa to a zajtra som mal z PISOMKY 1!!!!DAKUJEEM.

28 anonym anonym | 20. prosince 2011 v 16:55 | Reagovat

[13]:vobec to nie je blbost!!!
!!!
!!!!!

29 Angelica Angelica | 5. ledna 2012 v 21:02 | Reagovat

zaujímalo by ma aký je vekový priemer komentujúcich osôb..lebo nektoré komentáre nie sú hodné ani žiaka základnej školy, napríklad "je to dlhé, komu sa to chce čítať".kde to žijete deti :D      mne sa tento referát páči a pomohol mi pri učení. a to chodím na vysokú :)

30 denis denis | 8. ledna 2013 v 19:02 | Reagovat

tu nieto nič čo mi treba

31 -X- -X- | E-mail | 1. srpna 2013 v 11:53 | Reagovat

Som sice len na zakladnej ale veľmi ma zaujímajú dejiny.Tento článok sa mi veľmi páčil.

32 Števo Števo | E-mail | 21. října 2013 v 19:21 | Reagovat

DEMENCIA ľudia.

33 Ľubka Ovenka Ľubka Ovenka | E-mail | 8. prosince 2013 v 13:29 | Reagovat

rozne info o starých Slovanoch a ich živote sa dozviete na
http://www.hradiska.sk/
Je to zrejme jediný jednoliaty celok, do ktorého postupne členovia OZ Hradiská pridávajú nové poznatky.
prípadne na facebooku navštív hradiska

34 viki viki | 27. září 2015 v 15:16 | Reagovat

Dobré ale zbytočne dlhe

35 swilson swilson | Web | 8. září 2016 v 3:42 | Reagovat

půjčka 4500 :-x

36 younes younes | Web | 28. září 2016 v 6:27 | Reagovat

online pujcka ihned městec králové :-D

37 Martin Martin | 17. února 2017 v 23:20 | Reagovat

Zaújmáve, ale veľmi by sa mi páčilo keby boli uvedené aj zdroje týchto informácii, pretože sú to zaújmávé informácie a rád by som si o tom všetkom prečítal ešte viac. Ďakujem.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama