Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Kresťanstvo

24. ledna 2007 v 17:44 | lilac0 |  Historické pojmy
Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na základe židovskej tradície a zároveň ako jej plod v diele jednoduchého nazaretského tesára, Ježiša v 1. st. Palestína bola pod nadvládou Ríma od r. 64 pred Kr. po tom, čo ju dobyl vojvodca Gnaeus Pompeius Magnus.

Okolo r. 27 začal Ježiš Kristus verejne vystupovať. Jadrom jeho učenia je láska a úcta človeka k Bohu a svojmu blížnemu. S jeho účinkovaním sa spájajú aj mnohé zázraky. Po tom čo tri roky putoval ako kazateľ, bol ukrižovaný na príkaz rímskeho prefekta Judey Pontia Piláta, ktorý podľahol nátlaku jeruzalemských židovských hodnostárov. Ako sa dozvedáme zo Skutkov apoštolov, kresťania boli spočiatku skromnou sektou , ktorá prijímala medzi seba len Židov. Všetko sa však zmenilo dňom obrátenia jedného vzdelanca, ktorý bol na ceste do Damasku a ktorý až do vtedy kresťanov prenasledoval. Volal sa Saul, bol Žid a zároveň rímsky občan z Tarsu. Prijal meno Pavol. Kresťanstvo chápal ako náboženstvo, ktoré sa obracia na všetkých ľudí - na Židov aj na pohanov.
Kresťanstvo fascinovalo ľudí svojou ľudskosťou a svojím ideálom Boha , ktorý postavilo proti rímskemu náboženstvu, ktorého božstvá boli poznamenané všetkými necnosťami ľudí. Pre otrokov znamenalo akiste útechu a nádej byť prinajmenšom pred Bohom rovný ostatným. Od bohatých a vládnucich si vyžadovalo isté obete. Predsa však kresťanstvo nachádzalo ohlas v cisárskom paláci či vilách boháčov, ako aj medzi biediacimi obyvateľmi veľkých miest. Úsilie dosiahnuť vyššie hodnoty nachádzalo svoje naplnenie v kresťanstve. Že sa toto nové učenie dostalo ,,do obehu" v príťažlivej podobe, bolo zásluhou Pavla z Tarsu. Už pomaly po celom svete sa utvárali malé skupinky veriacich a z nich potom ďalej vznikali nové spoločenstvá. Spočiatku sa šírilo vo východných provinciách Rímskej ríše a potom malo to šťastie, že jeho dvaja veľkí apoštoli, Peter a Pavol, prišli do hlavného mesta Ríma. Rímska ríša mala vynikajúcu cestnú sieť, spájajúcu navzájom jednotlivé mestá. Tieto cesty sa považovali za bezpečné a prvotné kresťanstvo sa šírilo pozdĺž nich. Ťažko možno sledovať a opísať šírenie kresťanstva v prvých dvoch storočiach jeho existencie. V tých časoch boli za svoju vieru prenasledovaní a schádzali sa tajne, napr.v katakombách.
Vďaka životopiscovi rímskych cisárov Suetoniovi sa dozvedáme, že ešte v roku 49 si cisár Claudius zamieňal kresťanov za Židov. Rozhodol sa, že ich všetkých vyženie, lebo v dôsledku "podnecovania istého Chrestosa" boli zodpovední za nepokoje. V nasledujúcich rokoch sa počet kresťanov zvyšoval. Väčšina Rimanov ich však pokladala za jednu z početných východných siekt, ktorá mala mať krvavý kult. Roku 64 dal cisár Nero podpáliť Rím a pri vyšetrovaní požiaru našiel "vinníkov" v kresťanoch. Kruto ich prenasledoval. Za jeho vlády zahynulo množstvo kresťanov. Nepriateľský postoj ku kresťanom sa prejavoval aj počas vlády cisára Domiciána, Hadriána, Antónia Pia, Marka Aurélia, Comoda. Septimus Severus v roku 202 zakázal prestup na kresťanstvo pod trestom smrti a zahájil tak zúrivé prenasledovanie kresťanov. Za Caracally, Elgabala a Severa Alexandra žili kresťania v relatívnom pokoji. Novú vlnu nenávisti ku kresťanom v 3. st spôsobili vojenské porážky, ohrozenie hraníc, drahota a hladomor vo vnútri ríše, odklon od starých bohov a príklon k orientálnym kultom. Jedným z hlavných dôvodov prenasledovania kresťanov bolo aj ten, že sa odmietli zúčastňovať na kulte uctievajúcom zbožšteného cisára. Tento kult bol zároveň tmelom, ktorý spájal Rímsku ríšu a zabezpečoval jej jednotu. Preto boli kresťania mnoho ráz prenasledovaní, počnúc rokom 64 za Nera až po roky 303 a 305 za Diokleciána, ktorý videl v takomto správaní nebezpečné porušovanie disciplíny. Preto vydal niekoľko ediktov proti nim a začal ich prenasledovať. Kresťanov prepúšťali z armády, boli zakázané kresťanské bohoslužby, ich kostoly mali byť rozobraté, posvätné knihy spálené. Nemohli už zastávať verejné úrady, kresťanských kňazov vyzvali, aby obetovali podľa pohanského spôsobu. Každé odmietnutie týchto nariadení sa trestalo smrťou. Mnohých kresťanov popravili a mnohí odpadli od svojej viery.
Odstúpením Diokleciána roku 305 viedlo k dlhej občianskej vojne. Za nového vládcu bol zvolený v roku 306 vojakmi Konštantín, jeden z tetrarchov vládnuci nad Galiou a Britániou. Urobil viacero opatrení v prospech kresťanov. V roku 313 vydal Milánsky edikt. Kresťania získali právo slobodne vyznávať svoje náboženstvo. Všetky majetky, ktoré im štát zabavil, sa im vrátili, a to dokonca aj vtedy, keď už boli scudzené v prospech niekoho tretieho. Neskôr cisárska vláda rozhodla, že kňazi majú byť oslobodení od verejných daní. Zároveň sa proti pohanom prijímali čoraz tvrdšie opatrenia. Rok 313 bol, ako sa vraví, prvým rokom "cirkevného mieru". Z polohy prenasledovaného sa kresťanstvo dostalo do polohy privilegovaného. Cirkevné majetky boli oslobodené od pozemkovej dane, kostoly nadobudli právo prijímať majetky odkázané v ich prospech. Vďaka cisárovej matke sa začali stavať kostoly v Palestíne, predovšetkým v Betleheme a Jeruzaleme. Odvtedy sa tieto mestá vo Svätej zemi stali cieľom nespočetných pútnických ciest. Na rímskych minciach sa začali raziť kresťanské symboly. Zaviedol sa nový spôsob prepúšťania otrokov, tzv. oslobodenie pred biskupom. Povinnosťou sa stalo svätenie nedele. Jedno Konštantínove rozhodnutie malo pre vývoj západnej Európy nadobudnúť ďalekosiahly význam, a to premena starého gréckeho mesta Byzantion na druhý Rím. Konštantínopol zažil intenzívny stavebný rozvoj a roku 330 bol vysvätený. Lenže založiť na Východe, v strategicky obzvlášť výhodnej polohe, druhý Rím zároveň znamenalo vybudovať v srdci ríši a cirkvi istú opozičnú silu, ktorá raz mohla zapríčiniť rozchod s Rímom. V roku 325 zvolal Konštantín do Nikaie biskupský koncil, na ktorom prikázal biskupom vyriešiť rozdiely vo viere a spísať jednotnú doktrínu.
Roku 337, Keď Konštantín zomrel, kresťanstvo ešte nebolo úplným víťazom. Protiútok pohanstva sa mohol rozpútať hocikedy. Stalo sa tak za cisára Juliána sídliaceho v Paríži. Bol presvedčený, že pohanstvo má tú výhodu, že môže byť syntézou viacerých učení. Okrem toho mohlo podľa neho Rimanom sprostredkovať "národnú ideu", kým univerzálne, kozmopolitné kresťanstvo sa už pre svoju podstatu nestaralo o štát, ba ani o hranice. Napriek prenasledovaniu kresťanov v období Juliánovej vlády sa však víťazné napredovanie kresťanstva už nedalo zastaviť.
Ďalším nebezpečenstvom pre katolícke kresťanstvo predstavovali herézy. Výstižným príkladom na to je ariánska heréza. Stúpenci tohto učenia videli v Kristovi len človeka a tento ich názor sa stal východiskom bludného učenia, ktoré vzniklo v 4. st. a existovalo 3 storočia. Sám Konštantín bol pokrstený ariánskym kňazom a aj jeho tretí syn bol arián. Juliánov nástupca Flavius Claudius Jovianus bol ochrancom tohto náboženského spoločenstva. Na rozdiel od ariánov nestoriáni tvrdili, že Ježiš má dve prirodzenosti a v dôsledku toho aj dve odlišné podstaty - jednu ako človek a druhú ako Boží syn. Táto heréza sa šírila predovšetkým v Chaldejsku, Perzii a Indii. Ďalším bludným učením 5. st. bol monofytizmus, podľa ktorého Ježiš mal len jednu - božskú prirodzenosť vo "formálnej" ľudskej telesnej schránke. Monotelisti zase verili na dve prirodzenosti Krista- božskú a ľudskú, ktoré sú podriadené jedinej vôli božskej.
Konečný príklon Rimanov k pravovernému kresťanstvu bol dielom cisára pochádzajúceho z Hispánie. Teodosiovi I. sa podarilo znovu zjednotiť obrovskú ríšu , trvalým výsledkom tohto jeho úspech však ostal iba triumf kresťanstva.
Kľúčový význam pre vývoj kresťanskej cirkvi mala inštitúcia pápežstva. Od začiatku mala rímska cirkevná obec a rímsky biskup uznávané postavenie na základe skutočnosti, že bol priamym nástupcom apoštola sv. Petra. Ten dostal poverenie od samotného Ježiša Krista vybudovať základy kresťanskej cirkvi. Problém bol v tom, že aj iné patriarcháty - Alexandria, Antiochia, ktoré svoju existenciu tiež odvodzovali od apoštolov Ježiša Krista - mali v podstate rovnaké postavenie ako Rím, veľkú vážnosť mal Jeruzalem. Ako Rím vykonával dozorné práva v cirkevných otázkach (potvrdzoval a svätil zvolených biskupov, zvolával a riadil synody a bol odvolacou inštitúciou pre biskupské otázky) v Itálii, tak ich vykonávalo Kartágo v severnej Afrike ,Alexandria v Egypte, Antiochia v Sýrii... Nová situácia nastala, keď Konštantín preložil svoje sídlo z Ríma do Konštantínopolu. Politické ťažisko sa tým presunulo na Východ a tým klesol politický význam Ríma, ale zaistilo to rímskemu biskupovi samostatný vývoj v cirkevnej oblasti. Po rozdelení rímskeho impéria na západnú a východnú časť bol rímsky biskup jediným z patriarchov, ktorý sídlil na Západe. Všetky ostatné patriarcháty sa nachádzali na Východe. Tým rástol význam Ríma.
Po páde Západorímskej ríše vzrástol význam Konštantínopola. Neuznával nadradenosť rímskeho biskupa, a to bolo dôvodom neustálych rozporov. Postupne sa vyostrovalo napätie medzi západorímskou (rímsky pápež) a východorímskou (cisár) cirkvou.
Referat poskytol: lilac0
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Riso Riso | E-mail | 24. května 2007 v 20:16 | Reagovat

Je to totalne uchylna stranka asi tak ako ten kto ju pisal.

2 Monika Monika | 15. listopadu 2007 v 18:45 | Reagovat

Je to pekne popísané, len nedokončené. Trebalo by to dotiahnuť až do 20. storočia.

3 cucinqa cucinqa | Web | 5. března 2008 v 13:10 | Reagovat

mnooo nekedy ked mame referat taQ tu daco hladam ale moc sa mi to nelibi...

4 Bianka Bianka | 3. června 2008 v 18:09 | Reagovat

NO SOM KRESťANKA A NEMALI BY SME HOVORIť O KRESťANSTVE TAK NAPR. žE UCHYLNA STRANKA ALE MALI BY SME SA ZAMYSLIEť žE SME NIEKTORý KRESťANIA A žE TAKTO HOVORíME O SVOJEJ VIERE!!!!

5 peto580 peto580 | E-mail | 15. října 2008 v 23:31 | Reagovat

no mne sa tu paci aj stranka aj referat len do konca to treba .,... trosku sa na tom popracuje a bude to :)

6 Lukáš Lukáš | E-mail | 29. října 2008 v 19:09 | Reagovat

Článok napísaný pekne, ale trochu neobjektívny. Je z neho cítiť akúsi rímskokatolicitu....

7 čťžčwžwčž čťžčwžwčž | 12. listopadu 2008 v 10:05 | Reagovat

to je blbost

8 tzuzjtz tzuzjtz | 12. listopadu 2008 v 10:07 | Reagovat

to je somarina

9 anonym anonym | 12. listopadu 2008 v 10:08 | Reagovat

velka hovadina

10 mirka mirka | 15. ledna 2009 v 11:01 | Reagovat

je to celkom paci

11 anonim anonim | 21. ledna 2009 v 18:28 | Reagovat

je to na nic

12 nezajem nezajem | 23. března 2009 v 12:36 | Reagovat

nezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajemnezajem nezajem nezajem nezajem

13 kikušééééééé kikušééééééé | 6. května 2009 v 16:09 | Reagovat

to čo sú za blbostiiii??? waaaaaa..... šaQ toto keby sm mala celéé číítať taQ tu sedíím do rááána....wrrrr....howadináááá..w skratQe to nešlo????

14 stela stela | 17. listopadu 2009 v 20:53 | Reagovat

zamyslite sa je to o hlbke duse a nie len o talafatkach.

15 zotáu zotáu | 6. prosince 2009 v 17:02 | Reagovat

[12]: tak choj ro rytyy

16 Eldarwen Eldarwen | Web | 24. prosince 2009 v 10:38 | Reagovat

Je to krásne, páči sa mi to a pomohlo mi to k niektorým informáciám pre môj referát do školy,ďakujem!:D

[13]: Vieš,ľudia ktorých to zaujíma pri tom dokážu sedieť a čítať. Im to problém nerobí. A nie sú to sprostosti,ten,kto takto hovorí, očividne nevie o čom hovorí.

17 juk juk | 28. prosince 2009 v 20:05 | Reagovat

Pre nekresťana, je to bláznovstvo, ale vy kresťania, nedajte sa zviesť.

18 joj joj | 2. února 2010 v 16:32 | Reagovat

je to pekne a nie som krestan

19 terushiq01 terushiq01 | 21. dubna 2010 v 20:47 | Reagovat

ste blbci takto hovorit a diskutovat o viere!!!! ja som to necitala lebo je to dlhe ale je tam urcite napisana vecina o krestanstve.

20 Macka Macka | 25. dubna 2010 v 22:14 | Reagovat

Je to super napisane.. a pomohlo mi to k referatu...Dakujem ...

21 diuska diuska | 16. května 2010 v 15:23 | Reagovat

[16]:aj ja si to myslim...nad projektom so sedela 2 hodiny a nic som nenasla...vdaka takymto ludom ,ktory maju zaujem pisat ani sami nevedia pre koho tak to je velmi mile...keby nebolo takychto ludi neviem odkial by sme zobrali take informacie...treba to sustredit pri citani a je to pochopitelne...ja som katolicka a verim vo vsetko od jezisovho narodenia az po jeho zmrtvychvstania...velmi rada citam o krestanstve...dozvedam sa tam mnoho zaujimavosi a preto som kto som vdaka tymto ludom...Velke dakujem...s velkym D

22 haluzak haluzak | 18. října 2010 v 9:52 | Reagovat

na hovno

23 hahah hahah | 18. října 2010 v 9:53 | Reagovat

co je to za hovadinu boha jeho

24 Jo! Jo! | 14. prosince 2010 v 6:19 | Reagovat

[1]: presne

25 BOSS BOSS | 1. května 2011 v 12:16 | Reagovat

Nedokončené trápne nezaujímavé a NUDNÉ

26 kaja kaja | E-mail | 4. května 2011 v 17:46 | Reagovat

[ty si fakt debil

27 Noise of Spirit Noise of Spirit | 12. června 2011 v 0:48 | Reagovat

www.noiseofspirit.6f.sk
kresťanský blog

28 mia mia | 18. listopadu 2011 v 14:55 | Reagovat

fine...

29 mima mima | 7. února 2012 v 18:58 | Reagovat

vy ste fakt nenormálni...je to fajn stránka.niektorí by sa mali nad sebou vážne zamyslieť, ak sa vám nepáči tak sa nepozerajte to vie aj malé decko. samozrejme, pre neveriacich je všetko o Pánu Bohu somarina, aj keby to bolo neviemaké...

30 Nikča Nikča | E-mail | 4. července 2012 v 13:51 | Reagovat

Fajn

31 Ondrej Ondrej | 15. srpna 2012 v 11:28 | Reagovat

Pekná stránka o kresťanstve, tiež som začal blogovať na tému „Kresťanstvo“ ak chcete môžte navštívit www.christian.christ-net.sk. Každý deň nové články, archív príbehov, modlitieb, kázni, celé sv. písmo a vyhľadávač na všetok obsah, ak chcete, môžte sa inšpirovať.

32 MarcoH MarcoH | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 13:34 | Reagovat

Přidal jsem svůj blog do oblíbených

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama