Navštivte forum www.worldofhistory.zikforum.com , diskusia o všetkých obdobiach histórie, stači sa len zaregistrovať.

Reformácia

25. ledna 2007 v 12:40 | lilac0 |  Historické pojmy
Pod reformáciou rozumieme v európskych dejinách veľké náboženské hnutie usilujúce sa o nápravu veľkej západnej cirkvi.
Mali 2 hlavné ciele:
-návrat k presnému dodržiavaniu etických zásad ako sú v Biblii.
-odstránenie svetskej moci cirkvi
Koncom stredoveku a začiatkom novoveku vzrástli sociálne nepokoje jednotlivých vrstiev spoločnosti, najvýraznejšie v Nemecku. V tejto situácii sa cirkev snažila zvýšiť svoje príjmy zavedením poplatkov. Na čele cirkvi stáli pápeži ako Július II., ktorý viac myslel na politiku a na vojnu než na kresťanstvo. Ukazoval sa v plnej zbroji na čele svojich žoldnierov. Ďalším pápežom bol Alexander VI, ktorý viedol výstredný spôsob života, v ktorom nechýbali ani zločiny.(Borgiovci)
Na začiatku nemeckej reformácie bol augustiánsky mních Luther. Počiatky jeho duchovnej činnosti sú spojené s verejným vystúpením proti predávaniu odpustkov. 31. októbra 1517 pribil na dvere kostola vo Witenbergu 95 téz, v ktorých odmietol predávanie odpustkov a kritizoval viaceré dogmy oficiálneho cirkevného učenia - oficiálny začiatok reforiem. Lutherových 95 téz vzbudilo u cirkvi značnú pozornosť. Významný katolícky teológ a polemik Ján Each vo svojej reakcii na tézy dokázal príbuznosť Lutherových a Husových názorov. Konštatoval, že Husovo učenie bolo považované za kacírske a podľa neho bolo takým aj Lutherovo. V roku 1520 vydal pápež Lev X. bulu Exxurge Domine, ktorá odsúdila Luthera za to, že hlásal názory protichodné so sv. Písmom. Dostal 60 dní na odvolanie svojho učenia. 3. januára 1521 bol exkomunikovaný.
V roku 1521 sa vo Wormse konal ríšsky snem, kde bol pozvaný aj Luther. Tu sa mal zodpovedať pred cisárom Karolom V. a pápežským legátom. Luther neustúpil zo svojej pozície ani v jednom jedinom bode. Učenie neodvolal a zo snemu odišiel. Po sneme sa Luther uchýlil k saskému kurfirstovi Fridrichovi Múdremu na Wartburg. V máji 1521 Karol podpísal tzv. Wormský edikt, v ktorom obvinil Luthera z kacírstva a neposlušnosti proti autoritám. Vo Wartburgu začal Luther prekladať Nový Zákon do nemčiny. Jeho Biblia je prvým veľkým textom nemeckej literatúry v modernom jazyku. Lutherova zásada, že sv. Písmo je jediná autorita viedla k tomu, že rôzni ľudia ho rôzne vykladali. Tak začali v protestantskom hnutí vznikať rôzne konfesie - vierovyznania. Roku 1525 vypukla v Nemecku veľká sedliacka vojna. Roľníci žili v biede a boli feudálnymi pánmi a kniežatami utláčaní. Namiesto aby sa Luther postavil na čelo hnutia, vedeného mnohými, ktorí ho obdivovali, Luther odsúdil povstanie roľníkov. Ešte v tom istom roku sa oženil s Katarínou von Bora, mníškou , ktorá opustila svoj kláštor. Vodcom povstania bol Tomáš Münzer. Povstanie bolo nakoniec potlačené.
Roku 1529 sa konal ríšsky snem, na ktorom sa katolícka strana vedená Karolom V. pokúsila potlačiť reformáciu tým, že o nej dala hlasovať, či je správna alebo nie. Zástancovia reformácie protestovali, pretože o teologických otázkach a o ich pravdivosti nie je možné hlasovať. Podľa tohto protestu stúpenci reformácie dostali pomenovanie protestanti. Roku 1530 sa konal ďalší ríšsky snem s Karolom V. v Ausburgu. Hovorcom protestantov sa stal Filip Melanchton. Filip vypracoval tzv. augsburské vyznanie viery - základ teológie Lutherovej cirkvi. Keď sa Luther vyslovil proti rímskej cirkvi a propagoval ,,slobodný výklad" Biblie, staval sa za to, aby kniežatá, ktoré sa prihlásili k reformácii, mohli disponovať cirkevným majetkom a právom vládnuť nad cirkvou ich krajiny. Na týchto základoch vznikla v rokoch 1526-1538 v Sasku nová cirke, ktorú luteráni prevzali ako model. Kniežatá vymenúvali farárov, ktorí dozerali na pôsobnosť cirkevných obcí. Duchovní dostali právo ženiť. Mariánsky kult a uctievanie svätých bolo zrušené, obrazy a sochy boli na mnohých miestach z kostolov odstránené. Dve sviatosti, ktoré ešte Kristus zaviedol a spomínajú sa v Biblii, si protestanti ponechali: krst a Večeru Pána. Bohoslužba sa konala iba v nedeľu, v národnom jazyku a so zjednodušeným obradom.
Z presvedčenia , dosť často aj z politickej vypočítavosti prestupovali početné kniežatá do novej cirkvi. Zmena zasiahla všetky vrstvy v ríši. Okrem saského kurfirsta pripojili sa k luteránskemu učeniu krajinský gróf v Hesensku, veľmajster nemeckého rádu, početné nemecké mestá a zemepáni menších územných celkov, ale aj Švédsko, ktoré viedlo v rokoch 1523-1524 vojnu proti Dánom. Po porážke vo vojne so Švédskom stalo sa aj Dánsko luteránskou krajinou. Početných prívržencov mali luteráni aj v Nizozemsku.
Šírenie reformácie po Európe vyvolalo mnohé konflikty. Kniežatá a feudáli boli zrazu rozdelení na 2 kresťanské viery, pričom obidve si nárokovali právo byť dominantnou. Po ďalších bojoch zvolal cisár Karol V. koncil do Speyera, kde presadil právo luteránskym kniežatám ponechať si vieru, avšak za podmienky, že nebudú túto vieru šíriť mimo svojho územia. Luteránske kniežatá však aj tak boli nespokojné a chceli úplnú slobodu. Spojili sa s mestami, kde sa ujali Lutherove či iné protestantské myšlienky a vytvorili roku 1531 šmalkaldský spolok. Skrze neho viedli vojnu proti katolíckym feudálom. Až v apríli 1547, rok po Lutherovej smrti, porazil Karol V. šmalkaldský spolok. Keď sa zdalo, že protestantov zlomí, prišiel zvrat. V obavách z posilnenia cisárskej moci na svoj úkor sa proti nemu spojili aj katolícke kniežatá.
Cisárovi neostávalo nič iné ako uzavrieť v roku 1555 tzv. augsburský mier, ktorý znamenal akési uznanie (aspoň dočasné) právo protestantov na svoju vieru. Augsburský mier síce zaručoval náboženskú slobodu, ale iba pre šľachticov a zemepánov. Potvrdilo sa Cuius regio, eius religio (koho pôda, toho náboženstvo) , čo v praxi znamenalo, že ľudia vyznávali náboženstvo krajiny, v ktorej žili. Rozhodne sa tu však prejavilo aj jedno individuálne právo a to právo jednotlivca vysťahovať sa do krajiny, kde sa vyznávalo náboženstvo, ktoré považoval za správne.
Dve tretiny Nemecka boli luteránske. Karol V. bol už unavený z týchto sporov, a preto odstúpil.
Zwingli: mnohí protestanti považovali Luthera za príliš umierneného. Tak napríklad Ulrich Zwingli, kňaz v Zürichu. Spočiatku nasledoval Lutherovo učenie, ale potom vypracoval 67 článkov. Jeho program spočíval v: cirkev oslobodená od odpustkov, oslobodená od pôstov, sviatkov, bez celibátu, bez spovede, zaviedol modlitebné mrmlanie. Zavrhoval inštitúciu pápežstva rovnako ako Luther. Okrem Zürichu sa k nemu pripojili aj mestá Bazilej a Bern.
Kalvín: protestantizmus sa rozšíril i do Ženevy, kde na čelo hnutia sa dostáva Jan Kalvín. Základom jeho učenia bolo učenie o predestinácii (predurčenie). Boh všetko vopred určil i to , kto bude spasený a kto zatratený. Okrem toho verili vo všemohúcnosť milosti Božej, ktorá jedine môže človeka zachrániť. Zavrhol niektoré sviatosti, schvaľoval sobáše kňazov a bohoslužbu vykonával v ľudovej reči. Avšak na rozdiel od Luthera neveril na prítomnosť Krista v chlebe a víne. Kalvínovi sa podarilo ovládnuť Ženevu a zriadil teokraciu (vláda duchovnej moci). Kalvinizmus je najprísnejší.
Kalvinizmus sa rozšíril predovšetkým v Škótsku (presbyteriáni), v Nizozemsku, v Čechách, Anglicku a Francúzsku, ale i v Poľsku a Uhorsku našiel svojich priaznivcov.
Situácia vo Francúzsku:
Od roku 1559 do roku 1598 bolo Francúzsko dejiskom ukrutných náboženských vojen. Časť Francúzov prijala protestantský kalvinizmus. Väčšina však zostala katolíkmi, ale protestanti (hugenoti) boli vplyvní. Patrilo medzi nich veľa šľachticov, obchodníkov a remeselníkov. Najprv hugenotov tolerovali, no katolícka šľachta (predovšetkým rod Guisovcov) a vplyvy zo zahraničia situáciu veľmi skomplikovali. Na francúzsky trón zasadol r. 1560 10-ročný kráľ Karol IX., vládla však jeho matka Katarína Medicejská, ktorá podporovala katolíkov. Roku 1562 nechali katolícki Guisovci pobiť veľa hugenotov. No známy je predovšetkým masaker ,,bartolomejskej noci" , vyvraždenie tisícov hugenotov. Stalo sa tak na príkaz kráľa Karola IX. a jeho matky Kataríny Medicejskej 24. augusta 1572. Umiernení občania boli zhrození a konflikt vypukol medzi extrémistami a umiernenými, ale aj medzi katolíkmi a hugenotmi. Roku 1574 sa kráľom Francúzska stal ďalší syn Kataríny Henrich III. Konal však pod vplyvom svojej matky a vojna pokračovala. R. 1576 uzatvoril Henrich so všetkými stranami mier z Beaulieu, ktorý však nezabránil nepokojom. Henrich de Guise založil katolícku ligu (Svätá liga), ktorá stála v opozícii proti mierovej zmluve, a náboženské problémy ešte vzrástli. Katolíci sa spojili so Španielskom a ďalšími katolíckymi krajinami a snažili sa zabrániť možnosti, že na francúzsky trón nastúpi hugenot Henrich Navarský. Vypukol medzi nimi konflikt. Henrich de Guise sa počas protikráľovského povstania v Paríži zmocnil vlády nad mestom, ale krátko nato ho nechal Henrich III. zavraždiť. V roku 1589 Henrich III. zomiera a na trón nastupuje Henrich Navarský. V záujme upokojenia situácie v krajine prestúpil na katolícku vieru. V roku 1598 sa náboženské vojny skončili po vydaní Nantského ediktu, ktorý dovoľoval protestantom vo Francúzsku slobodne vykonávať bohoslužby a garantoval im opevnené miesta, ktoré si smeli brániť vlastnými vojenskými jednotkami. Roku 1629 tieto mestá stratili na nátlak kardinála Richelieua a edikt Ľudovít XIV. roku 1685 odvolal.
Situácia v Anglicku:
Tu mala reformácia iný priebeh, lebo pre cirkev bolo ťažšie sem zasahovať. Kráľ Henrich VIII. , ktorý roku 1509 nastúpil na trón, bol katolíkom a nepriateľom luteránstva. Keďže nemal so svojou manželkou Katarínou Aragónskou mužského potomka, chcel sa s ňou rozviesť a oženiť sa s Annou Boleynovou. Keď pápež odmietol tejto jeho požiadavke vyhovieť, nariadil kráľ spojenectvo s Rímom zrušiť. A tak v roku 1534 nastáva odluka anglikánskej cirkvi od Ríma vydaním supremačného aktu - nie pápež, ale kráľ bol teraz jediným pánom nad cirkvou v Anglicku. Parlament tieto supremačné akty schválil. Kto odmietol supremačný akt, bol popravený. Kráľov kancelár Thomas Cromwell sa ujal výstavby novej cirkvi. Kláštory boli zatvorené, ich majetky zabavené a potom rozpredané. Po Henrichovej smrti roku 1547 sa stal kráľom jeho syn Eduard VI., ktorý zomrel vo veku 16 rokov. Za neho panoval jeho strýko, ktorý bol protestantom. Parlament tak zrušil prenasledovanie protestantov a štátnym náboženstvom sa stalo umiernené protestantské náboženstvo. Dcéra Henricha Mária Tudorová opäť zaviedla katolícke náboženstvo. Po jej smrti roku 1558 na trón nastupuje ďalšia Henrichova dcéra Alžbeta I. No pápež jej nároky na trón neuznal a exkomunikoval ju z katolíckej cirkvi. Ona odvolal anglického vyslanca z Ríma a obnovila anglikánsku cirkev.
Referat poskytol: lilac0

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 kusiatko kusiatko | 12. února 2007 v 18:45 | Reagovat

no v poho v poho az supeeer by som povedala...strucne, vystizne a +fakty!   FINE!

2 Th()mas Th()mas | Web | 12. února 2007 v 20:16 | Reagovat

No jo za to dakujem lilac0 :D diki

3 Jarka Jarka | 14. března 2007 v 22:30 | Reagovat

Preco tu nie su, spomenute veci ako je ze odpustky sa mohli dostavat len za urcitych podmienok, ze to sam papez vyhlasil, ze na cele farnosti byvali aj laici, ktory nemali nic spolocne s cirkvou? Dakujem za odpoved

4 Th()mas Th()mas | Web | 15. března 2007 v 12:33 | Reagovat

Ja som to nepisal, to pisal jeden uživateľ a mne sa to zda ako dobry referat.

5 robo robo | 10. května 2007 v 23:50 | Reagovat

tak pre strednu skolu je to v pohode

6 danuša danuša | 5. prosince 2007 v 16:43 | Reagovat

podla mna je to super, je to výstižné:)

7 Zanocka1 Zanocka1 | 2. ledna 2009 v 21:12 | Reagovat

ja chodim na evanjelicku skolu a robim na nabozko referat a neviem uz som z tej regormacie jelen...musim to ma dost spracovane...a neviem sa pohnut vsade pisu nieco ine... ine roky ine mena... a ani toto mi akosi nepomohlo... ale to nic....ja to dajako prezijem...

8 Lucy Lucy | 12. května 2009 v 14:12 | Reagovat

Super referat, akurat sa ucim na maturity a velmi mi to pomohlo :)

9 Viktor Viktor | E-mail | 13. prosince 2009 v 15:10 | Reagovat

Fakt moc dobre, vobec to nebolo nezazivne,pecital som to jednym dychom :).
Good!

10 Alex Alex | E-mail | 10. června 2010 v 22:35 | Reagovat

Ďakujem veľmi pekne za článok, pomohol :)

11 dysfunction dysfunction | E-mail | Web | 24. května 2016 v 6:56 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama